tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Any device (such as a computer, smartphone, etc.) that can access the Internet.
Hey, do you have an Internet box with you?
viết bởi rockoon 19 Tháng tư, 2010
 
2.
A computer with internet access
Oh man I was killing starcraft noobs on the internet box
viết bởi Casey Palmer 08 Tháng hai, 2006