tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An Internet Celebrity that is seducing.
Tom: Joe Hollywood is an Internet Celeb.
Sarah: More like an Internet Vixen, baby!
viết bởi VideoVixen1 15 Tháng tư, 2009