tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A derogatory term for a "troll", "Hater" or "Disrespectful Person."
Made famous by youtube's "TexasGrown409" AKA The Iraq Veteran Gamer.
"Goddamn Dirty Inturgent robbed me!"
viết bởi BradColbertowns 25 Tháng chín, 2011