tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An excelent song by Rob Zombie and Ozzy Osbourne.
Iron head... cru-ci-fy you!
viết bởi PeteriD 22 Tháng hai, 2004