tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The process by which Michael Ironside kills people.
Michael Ironside: Yo bitch! You 'bout to get Ironsided.
viết bởi gabs1515 22 Tháng mười, 2010