Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

It Only Hurts When I Laugh chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?