tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The official start to any Mortal Kombat tournament made famous by Shang Tsung.
Shang Tsung: It has begun !
Shang Tsung: We are here to fight in Mortal Kombat. Tomorrow the great Kombat begins, and now a taste of things to come.
viết bởi Robert Roisum 26 Tháng hai, 2008