tìm từ bất kỳ, như là sex:

It smells like firt in here, you smell like firt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?