tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
An object, person, place, or thing that doesn't serve it's original purpose.
Male 1: "Yo, bro I bought this AriZona Iced tea, and it tastes like Strawberries."
Male 2: "It's not even minty!"
viết bởi Xav3ngedX 09 Tháng tám, 2012