tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
JFM
Just Fucking Magic(al)
"How did you do that?"
"It's a secret."
"Well aint that JFM."
viết bởi Rebecca b. 18 Tháng năm, 2008