tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
short for

Jealousy is a bitch

J-jelousy
I-is

A-a

B- bitch
"i hate that girl, she thinks she's so pretty and thinks she has loads of friends"
"hmmm, jiab"
viết bởi MeMeMOI 25 Tháng mười, 2012