tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Getting a BONER when watching a JOJO music video.

When i got off work i saw that my brother had covered his jojo boner with a pillow when watching tv.
viết bởi Stephan Pinette 16 Tháng mười một, 2006

Words related to JOJO BONER

boner jojo pillow tv video