tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the biggest douche bag, liar, faggot faced, fatass on the planet.
Carey: Why'd you do that? I can't believe what a Jabrille you are.
Gabe: Sorry, man.
viết bởi Nikki Cotton 27 Tháng tám, 2008