tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
SUPER GAY
You are such a Jake Townshend guy!
viết bởi Evil roomie 03 Tháng năm, 2010