tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A devious sexual trap involving a females genitalia.
Emily:Hey Tyrone,get over you little ragamuffin.
Tyrone:Hell no Em,I don't want to be put in the Jap slap trap.
viết bởi Greg feeler 06 Tháng mười, 2012