tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Someone that is of Japanese and Filipino enthinicity
Someone who is half Japanese and half Filipino is Japanino.
viết bởi Koa18 26 Tháng tư, 2013