tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Is a slang word for a japanese girl.
Wow, Line you're such a Jappi
viết bởi Nonono mr pseudonym es no here 04 Tháng chín, 2013