tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A nicer sounding word for a vagina...
John: Wait up Ralph!
Ralph: Get your head out of your Jarq and run faster!
viết bởi CABOYS2010 15 Tháng tám, 2010