tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The God of purgatory.
God is the best (obama), Satan is the worst (mccain), Jarrack McBama... eh he's ok.
viết bởi My Chemical No Pants 26 Tháng mười, 2008

Words related to Jarrack McBama

barrack god john mccain obama president satan purgatory usa