tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
The God of purgatory.
God is the best (obama), Satan is the worst (mccain), Jarrack McBama... eh he's ok.
viết bởi My Chemical No Pants 26 Tháng mười, 2008
4 5

Words related to Jarrack McBama

barrack god john mccain obama president satan purgatory usa