tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The fucking best cunt ever...
Jarrod Bradley, you are the best cunt ever!
viết bởi Riproot 24 Tháng chín, 2010