tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
to Jarsitate, the act of Jarsitating. To bother, to make fun of. to annoy.
Stop Jarsitating me. These Jarsitations need to stop, you're hurting her feelings.
viết bởi Jay 22 Tháng ba, 2005