tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Is just a really nice girl.
Jasbones: "Hey, do you wanna build a snowman?"
Meanie: "Hey, you're a slut fuck off."
Jasbones: "Okay, bye. :("
viết bởi giraffepussy69 17 Tháng một, 2014