tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Not Plain awesome
Jeanjaquet: Am I awesome?

Me: nawww :D
viết bởi Paincakes 29 Tháng chín, 2011
 
2.
A-W-E-S-O-M-E
Jeanjaquet is plain awesome!
viết bởi nsdauibgaeiul 29 Tháng chín, 2011