tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A greeting for any bro; A bro word, bro
Bro 1: "Hey, watup, Brohan?"
Bro 2: "Nahmuch, Jebrodiah, how's it hangin'?"
viết bởi Krac111 17 Tháng mười một, 2011