tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
<adj> Referring to a woman one thinks is beautiful.
"Dang, did you see that girl at the bar? I'm going to go talk to her, she's jeide as hell."
viết bởi E-Payn 05 Tháng mười, 2009