tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
light-skinned, amazing eyes, country native, smart, loves women, sexy beast, lord of the ladies
Wow you look just like Jerrick
viết bởi JerrBear1 13 Tháng tư, 2009