tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Having sex 10 times in less than 24 hours.

"I just powered through the Jerry Challenge, my dick is raw."
"I just powered through the Jerry Challenge, my dick is raw."
viết bởi Joewiscmomma 22 Tháng mười hai, 2013