tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When something is extremely cheap or free.
Buy one get one free thats Jerry-Priced
viết bởi Jezzab 08 Tháng năm, 2013