tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
When something is extremely cheap or free.
Buy one get one free thats Jerry-Priced
viết bởi Jezzab 08 Tháng năm, 2013