tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Awesome!
How was last night? Jillandrea!
viết bởi Andreass! 28 Tháng chín, 2010