tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:
 
1.
1. An unfortunate name for an asian person.

2. A penis
Mona: Hey jimmy wang!
Jimmy Wang: herro mo-mo!
Mona: can i suck yo jimmy wang?
Jimmy Wang: uhh....eww, im gay!
viết bởi Zach the G 22 Tháng tám, 2013