tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
(noun) One who partakes in jizzing
Hey! That jizzster just inseminated my wife!
viết bởi Tehl337 25 Tháng tư, 2004

Words related to Jizzster

jizzing