tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A girl with a hot body but a nasty face.
Comes from Jofa hockey equipment. Good hockey equipment, but ugly helmets.
Dude, look at that Jofa broad.
viết bởi Lepi13 21 Tháng hai, 2011