tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An English term for "Fuck off" or "what ever".
Pom 1 says: "Can you spot me 50 quid?"

Pom 2 says : "Jogg on twatt get a fuck'n job yeah!"
viết bởi HannJobb 04 Tháng hai, 2010