tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
An annoying person which loves to say random facts that no one cares about
Johan emil: did you know that i am annoying?
viết bởi Leanderfriis 31 Tháng năm, 2013