Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:

Johnny Thunders and the Heartbreakers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?