tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A nickname given to someone who masterbates too much.
I bet that kid is a johnny j skizz.
viết bởi Shamoothewhale 10 Tháng tám, 2008

Words related to Johnny j skizz

jizz johnny masterbation spare time wierd