tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A very attractive girl who pretends to be sweet, but is really a bitch.
Larry: That girl is really hot, but she has no decency.
Moe: Yeah, she's a real Joleena!
viết bởi Flashing lights8 28 Tháng năm, 2011