tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A mixture of the alcoholic drink Joose and any 40 oz malt liquor.
"Pick me up a Dragon Joose and a Hurricane. I want to drink a jorty tonight."

alternative : fourlorty - mixture of four loco and 40 oz malt liqour.
viết bởi bigalliekat 16 Tháng mười hai, 2009