tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Surfer/singer
General dude
josh spivey's a bit like Jason Mraz
viết bởi abby292929 12 Tháng mười, 2010