tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
A chick with a vagina like a Hippos yawn.
Shoulda seen this joubsie Coble punished last night... Was disgusting.
viết bởi Reece Coblestone 03 Tháng tư, 2010