tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1. Jumbo + Boner = JUMBONER

2. Massive erection
I have a jumboner right now.
viết bởi big worm14 21 Tháng bảy, 2008