tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
One of the Gods of UG United Gods Junkman - God of all junk.

The Junkman made the other United Gods quiver when he told them that their ending was his beginning. One Gods junk was another Gods.... .
viết bởi Junkman. 16 Tháng mười một, 2006