tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Sexy beast
viết bởi Anonymous 20 Tháng mười, 2003
 
2.
two faced. sexy guy who will make u scream in pleasure one day. asshole who will make u scream in rage the next. looks like a penguin when he wears a tux
fuck me justin
fuck you justin
viết bởi kitten 02 Tháng hai, 2005