tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A teency little bit; common phrase said by Me!
There's just-a-wee-bit of time before Christmas break! I have just-a-wee-bit before I have to quit procrastinating...
viết bởi Jenni 08 Tháng mười hai, 2002