tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To hit the 1000 friends mark on Facebook
Jon - I can't believe it I k'd-up on FB last night
Jim - You loser, you don't even know half those guys
viết bởi SawyerSharky 03 Tháng chín, 2011