tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Knock A Bitch Out.
I'm gonna have to KABO if she don't stop flirtin with my boy.
viết bởi collegeeeeegirl 15 Tháng tư, 2013