tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ACRONYM-(KICKING MY FEET UP AND DOWN) IN TEXTING LIKE LOL & ROFL OR LMAO
BROOKE TOLD AISLYNN DURING CQT I SAW DAD TRIP AND FALL INTO THE POOL LOL ROFL KMFUAD
viết bởi BIGDADDEE06 17 Tháng tư, 2010