tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Kiss My Grits Hoe
Kylah: Monnie I need a Ride Beshfrann

Monnie: Ionkno Homie

Kylah: : (

Monnie: Sawry

Kylah : KMGH
viết bởi KylahBoo 03 Tháng chín, 2011