tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Kicking midget in the face, laughing
Person 1 - LMFAO!!! KMIFL!!! ROFL!!! ...LSHIMTU!!!! (laughing so hard I might throw up)

Person 2 - KMIFL?

Person 3 - Kicking Midget in face laughing.

Person 1 - Its fun to kick midgets...it makes my heart smile :)
viết bởi Gooberboober 13 Tháng một, 2012