tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
KING OF COCK BLOCKING
You see that guy he's the KOCB
viết bởi Joey Simpson 27 Tháng ba, 2010
 
2.
King Of Cock Blocking >>>
guy1: hey you better watch your girl
guy2: Why ?
guy1: cuz im the K.O.C.B tonight b****
viết bởi FJN 24 Tháng tư, 2011